Honor

Honor Category Year Award Name Name Awarding Unit
2017 行政院科技部105年度大專學生研究計畫研究創作獎指導教授(指導學生-潘冠伶) Wann-Ming Wey 行政院科技部
2017 行政院科技部106年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施獎勵 Wann-Ming Wey 行政院科技部
2016 行政院科技部105年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施獎勵 Wann-Ming Wey 行政院科技部
2015 Alwyn Heong Fund Grant Andy Chia-An Ku Downing College, University of Cambridge, UK
2015 行政院科技部104年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施獎勵 Wann-Ming Wey 行政院科技部